Świadczenie przedemerytalneKomentarzy: 4

Celem przyznania świadczenia przedemerytalnego jest pomoc finansowa osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zawodowej, które mają długi staż pracy i którym brakuje kilku lat do osiągnięcia wymaganego wieku emerytalnego.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego, którego powodem jest likwidacja lub niewypłacalność pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego pracowała lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła w przypadku kobiety 56 lat, a mężczyzny 61 lat, a także posiada okres składkowy i nieskładkowy w przypadku kobiety co najmniej 20 lat, a mężczyzny 25 lat, lub

2. do dnia, w którym rozwiązano stosunek pracy lub stosunek służbowy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym pracowała przez okres, który był nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła w przypadku kobiety przynajmniej 55 lat, a mężczyzny 60 lat, a także posiada okres, który uprawnia do emerytury w przypadku kobiety co najmniej 30 lat, a mężczyzny 35 lat, lub

3. do dnia w którym ogłosiła upadłość prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych i za ten okres opłacała składki na ubezpieczenie społeczne, a także do dnia, w którym ogłosiła upadłość ukończyła w przypadku kobiety co najmniej 56 lat, a mężczyzny 61 lat i posiada okres, który uprawnia do emerytury w przypadku kobiety co najmniej 20 lat, a mężczyzny 25 lat, lub

4. zarejestrowała się we właściwym PUP w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, która była pobierana nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, a także do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła w przypadku kobiety 55 lat a mężczyzny 60 lat i osiągnęła okres, który uprawnia do emerytury, który wynosi w przypadku kobiety co najmniej 20 lat, a mężczyzny 25 lat, lub

5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia (wzmianka o tym trybie powinna być wskazana w świadectwie pracy), w którym pracowała przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres, który uprawnia do emerytury w przypadku kobiety co najmniej 35 lat, a mężczyzny 40 lat, lub

6. do 31 grudnia roku, który poprzedzał rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności, u którego pracowała lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy i posiada okres, który uprawnia do emerytury wynoszący w przypadku kobiety 34 lata, a mężczyzny 39 lat.

Osoba, która po rozwiązaniu stosunku pracy zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, powinna zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po upływie 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jeśli nadal będzie zarejestrowana jako osoba bezrobotna, powinna złożyć do właściwego miejscowo oddziału ZUS wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz potwierdzenie, iż w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych wnioskodawca bez uzasadnionej przyczyny nie odmówił przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia.
Do wniosku muszą być dołączone odpowiednie dokumenty lub oświadczenia uzasadniające przyznanie żądanego świadczenia i ustalenie jego wysokości (informacja dotycząca dokumentów dostępna jest w placówkach ZUS).
Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Prawo do świadczenia i zasiłku przedemerytalnego ustaje w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
- na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne;
- w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury, która jest ustalona decyzja organu rentowego ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego, określonego w odrębnych przepisach;
- z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę;
- z dniem nabycia prawa własności lub objęcie w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe albo współwłasności nieruchomości rolnej, jeżeli udział w nieruchomości przekracza 2 ha przeliczeniowe.
- wraz z śmiercią osoby uprawnionej.

UWAGA: osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne sama musi sprawdzić, czy spełnia warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze lub warunki do emerytury pomostowej. ZUS nie wszczyna postępowania z własnej inicjatywy.

Od 1 marca 2011 roku kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 867,25 zł miesięcznie. W przypadku osób o których mowa w pkt. 4 świadczenie nie może być wyższe niż ostatnio otrzymywana renta.

Od 1 lutego 2011 roku zmienił się sposób rozliczania przychodów osób pobierających świadczenie przedemerytalne. Nowe zasady będą obowiązywały od okresu rozliczeniowego 2011/2012.

Świadczeniobiorcy będą mogli dorobić do 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, czyli ok. 850 złotych, bez obawy, że świadczenie przedemerytalne zostanie zawieszone. Dotychczas na świadczeniu przedemerytalnym także można było osiągać dodatkowe przychody, jednakże w rozliczeniu z ZUS wszystkie przychody oraz kwota świadczenia były sumowane, co nie zawsze okazywało się korzystne dla świadczeniobiorców.

Dodał: Anka Data: 03/11/2011 Czytań: 8119 Komentarzy: 4

egon
Oczywiście podana kwota 867,25 zł jest kwotą brutto. Wysokość świadczenia przedemerytalnego netto wynosi 746,20 zł.
Isadora
A to ktoś myślał, że to jest netto? Ludzie są faktycznie naiwni - czyżby nie pamiętali, że od niepamiętnych czasów wszystkie podawane kwoty dotyczące świadczeń czy wynagrodzeń są kwotami brutto?
dr house
Podobnie jest z wypłatami, gdzie niektórzy twierdzą, że dostają po osiemset kilkadziesiąt złotych, zapominając o spłacanych pozyczkach do KZP...
Arianna
Tak dla formalności - do świadczenia przedemerytalnego bez obawy jego zawieszenia można dorobić 805 zł brutto.

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?